Zuidlaardermeer

Opdrachtgever: Natuurorganisatie
Locatie: Zuidlaardermeer
Periode: 2016-2017
Werkzaamheden: bos verwijderen
plaggen rietland
aanbrengen beschoeiing
graven van poelen en slenken
verondiepen sloten
verlagen kades
Geschikt biotoop voor de roerdomp creëren
Contractvorm: UAV-GC
Omschrijving: Het twee jaar durende project wordt uitgevoerd in opdracht van het Groninger Landschap. Het doel van het project is om het areaal (water-)riet te vergroten om het leefgebied van gebiedsafhankelijke soorten zoals de roerdomp, grote karekiet en zelfs otters te verbeteren. Dit wordt gerealiseerd door poelen/slenken aan te leggen, het afplaggen van rietland en het vrijgekomen materiaal te verwerken in vooroevers om zo extra rietvelden te creëren.
Materieel: Waterking WK 90 NG-AW, WK 150 NG-A, WK 220 NG, WK 250 NG-3, rupsdumpers, versnipperaar en divers baggermaterieel (o.a. koppelpontons, etc.).