Zuidlaardermeer is klaar een nieuwe oase voor de roerdomp

De lente is begonnen en de activiteiten rondom het Zuidlaardermeer trekken aan. Het is een schouwspel van kitesurfers en geduldige vissers. Terwijl we de activiteiten vanuit een oogglimp aanschouwen, is het project van opdrachtgever Het Groninger Landschap ‘Revitalisering Rietoevers Zuidlaardermeer’ afgerond. 

Knoop Baggerwerken is in januari 2016 gestart met  het project ‘Revitalisering Zuidlaardermeer’. Het doel was om het leefgebied van het Zuidlaardermeer te verbeteren en weer aantrekkelijk te maken voor moerasvogels.

Verruiging, bodemverzuring en waterpeilverlagingen hebben er voor gezorgd dat er minder riet- en waterrietontwikkeling is. Hierdoor verdwijnen geschikte broed- en forageergebieden en daarmee de roerdomp, baardman, grote karekiet en de snor. Om dit te voorkomen wordt met dit project het Zuidlaardermeer heringericht; de oevers moeten worden vernat.

Plaggen met majestueuze broedvogels aan onze zijde


Om dit te realiseren is Knoop Baggerwerken in het voorjaar van 2016 gestart met het verwijderen van bos met behulp van amfibische graafmachines. De vrijgekomen takken en boomstammen worden door de houtshredder in kleine stukken verhakseld.

Het plaggen zorgt ervoor dat de grond verlaagd, en dus vernat. Het afgeplagde materiaal is vervolgens op twee meter hoge en zes meter brede rillen gezet. Hierdoor is er een transportroute ontstaan die gebruikt wordt voor het vervoer van de vrijgekomen grond met rupsdumpers.

Gedurende het plaggen mochten we meerdere malen de majestueuze roerdomp aanschouwen. Niet diepverscholen in het riet, maar dichtbij en verbazingwekkend nieuwsgierig. De kranen lijken de bijzondere broedvogel niet te interesseren. Maar zodra er een mens te dichtbij komt, is hij gevlogen.

 

Start na broedseizoen


Nadat het project heeft stilgelegen tijdens het broedseizoen, is er in augustus gestart met de aanleg van de vooroevers. Allereerst zijn de contouren van de vooroevers met GPS uitgezet. Daarop volgend is met een amfibische graafmachine zo’n 2300 meter aan beschoeiing aangebracht. Achter de beschoeiing zijn de oevers aangevuld met vrijgekomen afgeplagd materiaal. Dit zorgt ervoor dat oud en verruigd rietland wordt hersteld en er nieuw rietland en waterriet wordt gecreëerd.

Op vier verschillende plekken zijn de werkzaamheden uitgevoerd door Knoop Baggerwerken; Kruishammen, Leinwijk, Wolfsbarge en Bargekop. In totaal is er van circa 30 hectare rietvelden 25 centimeter van de toplaag afgeplagd. In de afgeplagde gebieden zijn enkele grote waterpartijen aangebracht in de vorm van foerageerpoelen en –slenken. Nu het broedseizoen van start gaat en het project is afgerond, kunnen de moerasvogels zich weer uitleven bij het Zuidlaardermeer.

 

D80B0242bewerkt D80B2606bewerkt D80B2525bewerkt D80B8175bewerkt D80B8214bewerkt D80B9523bewerktD80B9501bewerkt still zuidlaardermeer 6bewerkt D80B9806bewerkt IMG_0404_bwrkt still zuidlaardermeer 7bewerkt still zuidlaardermeer 8bewerkt