Wederom mooi nieuw project voor Knoop Baggerwerken in Botshol

Na de bouwvak begint Knoop Baggerwerken met een nieuw project in Botshol. Botshol behoort tot één van de Natura 2000 beschermde natuurgebieden in Europa.
 
Doel van dit netwerk is het in stand houden en/of uitbreiden van doelsoorten en habitattypen. Om dit voor Botshol te verwezenlijken zijn er verschillende instandhoudingsmaatregelen opgesteld om de gevarieerde natuur, die typerend is voor laagveenmoerassen te waarborgen.
 
Planten en diersoorten behorend bij laagveenmoerassen verdwijnen doordat Botshol dichtgroeit met moerasbos. Mede door de veranderde waterkwaliteit wordt het gebied zuurder, voedselrijker en droger. Soorten als de groenknolorchis en moeraskartelblad verdwijnen.
 
Om het laagveenmoeras in Botshol in stand te houden en te herstellen/ontwikkelen, de waterkwaliteit te verbeteren en het uitbreiden van (veenmos) rietlanden gaat Knoop Baggerwerken de volgende werkzaamheden uitvoeren;
 
Ten eerste worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanleggen van het depot, aanleggen persleiding en zinkers. Met GPS zijn alle vakken (toekomstige petgaten en geplagde percelen) uitgezet. Het moeras bos wordt verwijderd en al het vrijkomende hout inclusief de stobben wordt met behulp van een houtshredder geshredderd. De locaties waar moerasbos verwijderd moet worden, zullen toekomstige petgaten worden. Daarna worden de rietland percelen geplagd en worden de contouren rondom de petgaten gegraven. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een amfibische graafmachine. De machine is voorzien van diverse accessoires, zoals diverse graafbakken en een sorteergrijper. Al het vrijkomende materiaal, wordt middels een persleiding naar het depot gepompt. Het verpompen van het materiaal gebeurd met het ‘Shredderponton’. Deze unieke machine is in staat om stobben, houtresten, wortels, veen en plagsel te kunnen verpompen naar een depotlocatie. Al het materiaal dat vrijkomt, wordt in één werkgang verwerkt. Door gebruik te maken van een persleiding worden vaarbewegingen beperkt en blijven de watergangen vrij toegankelijk voor derden (rietsnijders, recreanten, etc).
 
Wat dit project uniek maakt is het defosfateren van het proceswater ter plaatse van het depot. IJzerchloride wordt aan het mengsel (proceswater) toegevoegd, waarna het slib kan bezinken in het depot. Bij het depot wordt een bezinkcompartiment aangelegd. Over de weg wordt een overkluizing aangebracht, waarmee het overtollige water vanaf het depot naar de Waver gepompt kan worden.
 
Het project is geïnitieerd door Verenging Natuurmomenten en maakt onderdeel uit van het LIFE-project “Nieuw leven in het veen” (New LIFE for Dutch fens). Dit is een samenwerkingsverband tussen Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. EcoGroen Advies heeft het UAV-gc contract opgesteld.
 
Doordat er veel activiteiten plaatsvinden in het gebied, zoals het open graven van de petgaten, het houden van een persleiding en het inrichten en onderhouden van een depotlocatie, kunnen de werkzaamheden leiden tot enige overlast. Knoop Baggerwerken spant zich in om eventuele overlast voor recreanten en omwonenden tot een minimum te beperken. Wij vragen uw begrip en medewerking voor de mogelijke overlast die ons bedrijft veroorzaakt tijdens de uitvoering.
 
Voor vragen en meer informatie over het project kunt u contact opnemen met mevr. G. (Greetje) Mast via info@knoopnatuurenwaterbouw.nl of telefonisch via: +31 (0) 592 – 55 93 85
Amphibische graafmachine met houtshredder