Voorspoedig verloop natuurherstelproject Nieuwkoopse plassen

De afgelopen maanden was Knoop Baggerwerken werkzaam in het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen. Het project is geïnitieerd door Verenging Natuurmomenten en maakt onderdeel uit van het LIFE-project “Nieuw leven in het veen” (New LIFE for Dutch fens). Dit is een samenwerkingsverband tussen Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Met gebruik van Waterking amfibische graafmachines, zijn er twee depots aangelegd, is rietland geplagd en zijn er diverse petgaten gegraven. Het vrijgekomen materiaal van (veen, riet, hout en stobben) wordt met de amfibische graafmachine in de shredder dredger geladen. De shredder dredger mengt het met water, verkleint al het vrijkomende materiaal en verpompt het via een persleiding naar een depotlocatie. De persleiding heeft de afgelopen maanden door een groot deel van het gebied gelegen, onder andere langs de kanoroute van Natuurmonumenten.

Gedurende het broedseizoen moet het materiaal voldoende gaan inklinken en indrogen, zodat in het najaar van 2016/voorjaar 2017 de depots worden ontmanteld. Het doel van het ontmantelen van het depot is, om dit gebied geschikt te maken voor dotterbloemhooiland. Dit kan worden gerealiseerd door het vrijkomende materiaal uit de petgaten en plagstroken te gebruiken om het maaiveld met 30 cm te verhogen. De sloten in het depot worden weer open gegraven en daarbij in ere hersteld.

Aangezien de werkzaamheden zeer voorspoedig verliepen, is er totaal meer gerealiseerd dan in eerste instantie was aanbesteed. In totaal is er 3,5 ha geplagd (8 vakken) en zijn er ca. 8 ha petgaten gegraven (31 vakken), waarbij er ca. 100.000 m3 aan materiaal is verpompt naar de depots.

Met de werkzaamheden heeft het natuurgebied een ‘facelift’ gehad. De natuur heeft een stap terug in de tijd gemaakt, waarbij diverse bijzondere en zeldzame planten en dieren de ruimte krijgen om zich in het gebied te gaan vestigen. Het verlandingsproces (van open water naar drijftillen, trilveen, veenmosrietland en moerasbos) is door de uitgevoerde werkzaamheden weer op gang gebracht.

Amfibische graafmachines in Nieuwkoop