Nieuw groot natuurherstelproject voor Knoop Baggerwerken

Knoop Baggerwerken zal de komende twee jaar werkzaam zijn in het gebied Zuidlaardermeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de opdracht van het Groninger Landschap. Het project wordt gefinancierd door de provincie Groningen, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Nationale Postcode Loterij en het bedrijf Kikkoman Foods.

De rietvelden in het Zuidlaardermeer zijn verdroogd door onder andere waterpeilverlagingen en verzuring van de bodem. Er ontstaat steeds minder riet en waterriet. Hierdoor is de leefomgeving voor veel moerasvogels verslechterd omdat er minder geschikte broed- en foerageergebieden zijn.

Het einddoel van het project is om het areaal (water-)riet te vergroten om het leefgebied van gebiedsafhankelijke soorten zoals de Roerdomp, Grote karekiet en zelfs otters te verbeteren.

Knoop Baggerwerken gaat dit realiseren door poelen/slenken aan te leggen, het rietland af te plaggen en het vrijgekomen materiaal te verwerken in vooroevers om zo extra rietvelden te creëren. Op deze manier wordt de natuurontwikkeling van het gebied gestimuleerd door ondiep water, waterriet, rietmoeras, poelen, slenken en nat grasland te creëren.

Doordat er veel activiteiten plaatsvinden in het gebied kunnen werkzaamheden leiden tot enige overlast. Knoop Baggerwerken spant zich in om eventuele overlast voor recreanten en omwonenden tot een minimum te beperken. Wij vragen uw begrip en medewerking voor de mogelijke overlast die ons bedrijft veroorzaakt tijdens de uitvoering.

Voor vragen en meer informatie over het project kunt u contact opnemen met mevr. G. (Greetje) Mast via info@knoopnatuurenwaterbouw.nl of telefonisch via: +31 (0) 592 – 55 93 85

Amphibious Excavators WK 220 Zuidlaardermeer