Natuurontwikkeling

 

Beheer en onderhoud is naast natuurontwikkeling één van de belangrijkste onderdelen voor het in standhouden van de natuurwaarden in moerasgebieden. Door bos te verwijderen, rietland te plaggen en petgaten te graven, worden gunstige leefgebieden voor diverse flora en faunasoorten gecreëerd.

Knoop Natuur- en Waterbouw voert onder ander de volgende werkzaamheden uit:

  • Verwijderen bos (inclusief versnipperen)
  • Aanleggen en inrichten depotlocatie
  • Graven petgaten
  • Verpompen vrijgekomen materiaal naar depotlocatie (incl. rietwortels, stobben en houtresten)
  • Plaggen rietland
  • Aanleggen beschoeiing
  • Profileren ribben

Door ervaring en creatief denken is Knoop Natuur- en Waterbouw iedere keer weer in staat betere en efficiëntere oplossingen te vinden voor het onderhouden van moerasgebieden. Goede voorbeelden zijn de amfibische graafmachine “Waterking” en de shredder dredger.

Waterking is een volledig amfibische graafmachine. De machine is toepasbaar bij het rooien van bos, het graven van petgaten en het plaggen van rietland. De Waterking  verplaatst zich op een eenvoudige en efficiënte manier en kan met gemak een sloot of diepe vaargeul oversteken. De gronddruk is zeer laag, waardoor er geen schade ontstaat aan de bodemstructuur of de kwetsbare natuur. Voor deze machine is geen gebied te nat of te drassig; wordt het te nat dan gaat de Waterking vanzelf drijven. Toch is de machine niet breder dan een gewone graafmachine op draglineschotten. Er zijn verschillende typen amfibische graafmachines; WK 90, WK 220 en WK 300.

Het materiaal wat vrijkomt bij het bos verwijderen, plaggen en graven van petgaten, wordt met behulp van de shredder dredger naar het depot gepompt. De shredder dredger is een grondpers die speciaal ontworpen en gebouwd is voor het verpompen van vrijgekomen materiaal (incl. veen, rietwortels, stobben en houtresten) naar een depot. Het materiaal kan zonder tussenstation over een afstand van 4 kilometer worden verpompt. Met tussenstation is het zelfs mogelijk om over een afstand van 7 kilometer te pompen. De machine is 3,5 meter breed, waardoor bijna overal gewerkt kan worden.

Door gebruik te maken van de combinatie amfibische graafmachine met de shredderdredger, worden transportbewegingen tot een minimum beperkt, waardoor geen schade aan de bijzondere vegetatie of overlast voor de aanwezige fauna ontstaat. Door gebruik te maken van een persleiding blijven vaarwegen begaanbaar en ondervinden recreanten en riettelers geen hinder van de werkzaamheden.

Knoop Natuur- en Waterbouw heeft de laatste jaren diverse grote projecten in moerasgebieden uitgevoerd. Onder referentieprojecten vindt u een greep van de projecten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.