Knoop Baggerwerken BV wint contract voor groot natuurherstelproject

Knoop Baggerwerken BV is in de periode van 2015 t/m 2017 in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten werkzaam in het gebied de Nieuwkoopse Plassen. De contract som is meer dan €1m en het project maakt onderdeel uit van het LIFE-project “Nieuw leven in het veen” (New LIFE for Dutch fens) een samenwerkingsverband van Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Door dit project wordt de kwaliteit van laagveengebieden in heel Nederland verbeterd. Voor dit project is een UAV-GC contract opgesteld, waarbij Knoop Baggerwerken de gehele contractmanagement verzorgd.

Natuurgebied de Nieuwkoopse plassen is een waardevol cultuurlandschap, dat tijdens de veenwinning is ontstaan. De veenwinning in het gebied is eind 19de eeuw gestopt, waardoor het landschap langzaam veranderd. Petgaten en sloten groeien dicht en de kenmerkende planten en diersoorten die afhankelijk zijn van de verschillende ontwikkelingsstadia’s in het laagveenmoeras verdwijnen geleidelijk aan. Om het prachtige landschap en diens specifieke gebiedsafhankelijke soorten (flora en fauna soorten) te behouden, zijn herstelmaatregelen noodzakelijk. Door het opengraven van oude verlande petgaten en het diep plaggen van rietlandpercelen wordt de natuur in successie teruggezet, waarbij soorten die onlosmakelijk verboden zijn met soortgelijke gebieden worden behouden en beschermd.

In het gebied worden de komende maanden dichtgegroeide petgaten open gegraven en rietland geplagd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met amfibische graafmachines. Het materiaal (veen, riet, plagsel) wat vrijkomt bij de ontgraving, wordt met behulp van een grondpers (Shredderponton) naar een depotlocatie gepompt. Het leidingwerk wat noodzakelijk is om het materiaal te kunnen verpompen, ligt langs de waterkant. Hierdoor ondervinden recreanten in het gebied geen hinder van de werkzaamheden.

Het depot bevindt zich in de Meijegraslanden. Eerst wordt een ringdijk aangelegd, waar het materiaal achter gepompt wordt. Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan het materiaal in het depot inklinken. Na ca. 1,5 jaar kunnen de Meijegraslanden met ca. 30 cm opgehoogd worden, waardoor bloemrijke graslanden zullen ontstaan. Waarbij het slotenpatroon in de graslandpercelen weer wordt hersteld.

Doordat er veel activiteiten plaatsvinden in het gebied, zoals het open graven van de petgaten, het houden van een persleiding en het inrichten en onderhouden van een depotlocatie, kunnen de werkzaamheden leiden tot enige overlast. Knoop Baggerwerken spant zich in om eventuele overlast voor recreanten en omwonenden tot een minimum te beperken. Wij vragen uw begrip en medewerking voor de mogelijke overlast die ons bedrijft veroorzaakt tijdens de uitvoering.

Voor vragen en meer informatie over het project kunt u contact opnemen met mevr. G. (Greetje) Mast via info@knoopnatuurenwaterbouw.nl of telefonisch via: +31 (0) 592 – 55 93 85